برنامه جهانی غذا: یک چهارم جمعیت افغانستان شب ها گرسنه به خواب می روند

 برنامه جهانی غذا می گوید یک چهارم جمعیت افغانستان شب ها گرسنه به خواب می روند.

این نهاد بین المللی روز جمعه،۲۵ جوزا به مناسبت ایام عید قربان گفته است که در این عید میلیون ها با خانواده هایشان دور غذا جمع می شونداما مردم أفغانستان یک چهارم شان شب ها گرسنه می خواب اند.

این نهاد گفته است فقر و بیکاری در کشور به شدت تشدید پیدا کرده است.

گفتنی است تحریم ها و عدم به رسمیت شناختن حکومت کنونی دلیل گسترش فقر در کشور گفته می شود.