بریتانیا از شهروندان اش خواست از‌سفر به افغانستان پرهیز کنند

وزارت خارجه بریتانیا‌ از تمام شهروندان کشورش و کشورهای مشترک المنافع خواسته است به دلیل نا امنی از رفتن به أفغانستان بپرهیزند.
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که سه‌شنبه در وب سایت خود نشر کرده، گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و خطر حملات تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد.
اعضای کشورهای مشترک المنافع بع ۵۴ کشور می رسد که توسط بریتانیا از سفر به أفغانستان باید جلوگیری کنند.
در‌حالی این اظهارات از طرف بریتانیا صورت می گیرد که اکنون امنیت سراسری در کشور تامین است.