بریتانیا کمک هایش به افغانستان را تا دو برابر افزایش می دهد

کریستین ترنر،کمیشنر بریتانیا برای پاکستان گفته است این کشور در تلاش  است تا کمک های خود را برای افغانستان دو برابر کند.

ترنر گفته است این کشور علاوه بر تعهد کمک ۲۸۶ میلیون پوندی که این کشور برای افغانستان در نشست جی ۷ متعهد شده،۷۵ میلیون پوند دیگر نیز برای رفع نیاز های بشری به افغانستان کمک خواهد کرد.

کمیشنر عالی بریتانیا برای پاکستان گفته است با این وجود چالش های انتقال کمک به افغانستان هم چنان پا برجاست.

این کمک ها در حالی برای افغانستان صورت می گیرد که هم اکنون اقتصاد افغانستان با چالش های جدی مواجه است و در صورت دوام وضعیت کنونی اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد.