بیست سرمایه گذار کشور تابعیت ایران را گرفت

به گزارش خبرگزاری فارس دولت ایران ،به ۲۰ سرمایه گذار افغان تابعیت داد

خبرگزاری فارس روز سه شنبه ۲۰ ثور نوشته، تاجران افعان که مراحلی قانونی تابعیت کشور ایران را طی کرده بودند تابعیت آن کشور را دریافت کردند

در مراسم دادن تابعیت به تاجران افغان ، مقام های ایرانی نیز حضور داشتند .

علی رضا بیک دالی ، معاون قونسلی ایران و معاون امو مجلس وزارت خارجه ایران گفته است که دولت ایران از فعالیت نخبگان افغانستان حمایت می کند .

خبرگزاری فارس اما به هویت این تاجران افغان اشاره نکرده است.

گفتنی است که بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان به دست طالبان ، تعدادی زیادی از تاجران افغان کشور را ترک کرده اند .