بیست و سومین بسته کمک نقدی سازمان ملل به افغانستان

بانک مرکزی افغانستان می گوید بیست و سومین بسته کمک نقدی سازمان ملل متحد به این بانک رسید
این بانک با پخش خبرنامه گفته است سی و دو میلیون دالر از بسته های کمک بشردوستانه به بانک بین المللی أفغانستان سپرده شده است.