بیست و پنجمین بسته کمکی نقدی بشردوستانه به کابل رسید

بانک مرکزی اعلام کرده است به ادامه کمک های بشردوستانه به کشور ۳۲ میلیون دالر کمک نقدی دریافت کرده است.
براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، تاکنون بیش از ۷۲۹ میلیون دالر پول نقد به کابل انتقال داده شده است.
این بانک با ورود بیستمین بسته ۳۲ میلیون دالری، اعلام کرده بود که میزان کمک نقدی به افغانستان به ۵۶۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر رسیده است و طی روزهای اخیر با رسیدن پنج بسته ۳۲ میلیون دالری دیگر، ۱۶۰ میلیون دیگر اضافه شده است