بیست و چهارمین بسته کمکی نقدی بشردوستانه سازمان ملل به کابل رسید

بانک مرکزی کشور امروز سه شنبه ۲۳ حمل اعلام  کرده است به ادامه کمک های نقدی سازمان ملل متحد برای افغانستان این بانک ۲۴ میلیون دالر دیگر دریافت کرده است

بانک مرکزی افزده است این بیست و چهارمین بسته کمک نقدی به افغانستان است که به این بانک تحویل داده شده است.