بیشتر از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان واکسین کرونا دریافت نکرده است

کمیته صلیب سرخ به نقل از سازمان حهانی بهداشت می گوید ۹۰ درصد از شهروندان أفغانستان واکسین کرونا دریافت نکرده است.
این سازمان گفته است هم اکنون أفغانستان به کمبود واکسین کرونا روبرو است و سازمان های جهانی باید به این کشور کمک کند.
به گفته این کمیته‌ روند واکسیناسیون برای کاهش سرعت گسترش کووید۱۹ در افغانستان بسیار کند پیش می‌رود و این ویروس در تمام مناطق افغانستان در حال گسترش است.