بیماری سل در کشور جان ۱۰ هزار تن را گرفته است

وزارت صحت عامه حکومت سرپرست اعلام کرده است در یک سال گذشته  بیماری سل جان ۱۰ هزار تن را گرفته است.

محمد حسن غیاثی معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در این مراسم گفته است؛ نظر به آمارهای سال گذشته حدود ۷۶ هزار واقعه توبرکلوز و چهار هزار و ۸۰۰ واقعه توبرکلوز مقاوم به دوا در افغانستان رخ داده است که از این میان بیشتر از ۵۲ هزار تن از بیماران شناسایی شده و در برنامه ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت‌عامه تحت تداوی قرار گرفته اند.

گفتنی است سل یا توبرکلوز سالانه جان تعداد زیادی از شهروندان را می گیرد.