تا دو هفته دیگر مکاتب بر روی دختران کشور باز می شود

نورالله منیر،سر پرست وزارت معارف طالبان می گوید تلاش ها جریان دارد تا دو هفته دیگر مکاتب دخترانه تا صنف دوارده باز گردد.

به نقل از خبرگزاری باختر، سرپرست وزارت معارف طالبان گفته است تلاش ها جریان دارد تا سیستم آموزش اسلامی را ایجاد کند و طالبان مخالف آموزش زنان نیست زیرا آموزش حق مسلم تمام دختران کشور است.

سرپرست وزارت معارف  تأکید کرده است که این گروه می‌کوشد که نصاب آموزشی را اسلامی کند؛ زیرا پیش از این بخشی از نصاب آموزشی، اسلامی نبوده است.

پس از سقوط کابل تمام دانشگاه و مکاتب بر روی دختران کشور بسته بود ولی تاکنون صرف دختران تا صنف ششم حق رفتن به مکتب را دارند.