تحادیه اروپا خواستار جلوگیری قاچاق افغان ها به کشورهای همسایه شدند

این اتحادیه در نشست که در دوشنبه اول قوس برگزار‌گردیده‌بود خواهان جلوگیری و تردد غیر قانونی أفغان ها به کشورهای همسایه شد
این نشست که با اشتراک مسوول سیاست های خارجی اروپا و کشورهای اآسیای مرکزی پشت دروازه های بسته برگزار شده بود تاکید بر جلوگیری از قاچاق غیر قانونی انسان‌ها ،کمک های بشر دوستانه و حفظ حقوق زنان تاکید صورت گرفت
همچنان در این نشست جو مسوول سیاست های خارجی اروپا از آژانس های مسافرتی خواسته است تا مانع جلوگیری قاچاق أفغان ها به بلاروس گردد.
هم‌چنان آنان خواستار حاکمیت قانون، دموکراسی، حکومت‌داری، برابری جنسیتی و حقوق بشر جهانی، از جمله حقوق کار، حقوق اقلیت های قومی و برخورداری کامل زنان و دختران از حقوق بشر در افغانستان شدند

اتحادیه اروپا در حالی خواهان جلوگیری از قاچاق و تردد غیرقانونی شهروندان افغانستان شده است که پس از سقوط حکومت پیشین، هزاران نفر راه‌ مهاجرت را درپیش گرفته‌اند.