تدریس مضمون ثقافت در دانشگاهها سه برابر شد

وزارت‌تحصیلات‌عالی در یک مکتوب رسمی مضمون ثقافت‌را‌ از هشت کریدت به بیست وچهار کردیت افزایش داده است.
در این مکتوب به تمام دانشگاه ها‌ تاکید شده است سر از سال تحصیلی جدید این مکتوب قابل اجرا است.
عبدالباقی حقانی در تایید و تاکید بر این طرح نوشته است: «مضمون همه‌شمول ثقافت اسلامی با کمیت ۲۴ کردیت، جهت تطبیق از سمستر اول سال ۱۴۰۱ خورشیدی در تمام دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور برای یک دوره‌ی تحصیلی منظور است.»
این در‌حالیست که مضوع ثقافت باعث بحث های فراوان در دانشگاها شده بود.