تولد دو کودک بهم چسپیده در ولایت میدان وردک

مسوولان صحی در ولایت میدان وردک از تولد دوگانگی به هم چسپیده در ولسوالی چک خبر می دهند.
خبرگزاری‌دولتی باختر‌گزارش‌داده‌است که این دوگانگی به کمک جراحی داکتران‌ در این ولایت به دنیا آمده اند که از ناحیه شکم به هم چسپیده هستند.
گفتنی است سال گذشته در ولایت‌ هرات دوگانگی مشابهی به دنیا آمده بود.