تیم کریکت افغانستان باری دیگر پاکستان را شکست داد

در دومین مسابقه از سه بازی بیست آوره،تیم ملی کریکت کشور توانست بارهم تیم کرکت پاکستان را ببرد.

این دیدار که یک شنبه،شب در شارجه امارات برگزار گردیده بود تیم کریکت پاکستان در بیست آور بازی با از دست دادن شش بازیکن خود ۱۳۰ دوش کسب کرد و برای افغانستان ۱۳۱ دوش را هدف تعیین کرد.

در این بازی تیم کریکت کشور تنها سه بازیکن خود را ازدست داد و ۱۳۳ دوش تعین کرد وبه این ترتیب دومین پیروزی پیاپی برای کشور به ارمغان آورد و دو شکست پی هم به پاکستان.