جاپان سفارت اش را در کابل بازگشایی می کند

تاکاشی اوکانا سفیر جاپان با‌ ابراز این خبر می کوید پس از آنکه این کشور از تامین امنیت مطمین شود شود سفارت‌شان‌ را باز خواهد کرد

انعام الله سمنگانی در‌ توییتی نوشته است این تصمیم را سفیر جاپان در دیدار دیروز با عبدالکبیر معاون سیاسی طالبان بیان کرده است

او به نقل از سفیر جاپان گفته است،این کشور به حمایت شان‌از‌مردم‌أفغانستان ادامه می دهد و آماده همکاری باطالبان‌ است