جاپان ۱۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

 رسانه های جاپانی گزارش داده است این کشور ۱۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند.

به نقل از این رسانه‌ها دولت جاپان گفته است این کمک ها برای تهیه غذا و آب،کمک های بهداشتی  و صحی از طریق سازمان های بین المللی در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد گرفت.

دولت جاپان در بیست سال گذشته کمک های زیادی برای مردم افغانستان کرده است و این دومین بسته کمکی این کشور پس از سقوط حکومت پیشین برای مردم افغانستاتن است که صورت می گیرد .