جاپان ۳ میلیون دالر به کودکان افغانستان کمک کرد

به گزارش رسانه ها جاپان برای دسترسی خدمات صحی کودکان کشور ۳ میلیون دالر به وزارت صحت عامه کمک کرده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد امروز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که با این پول کمک شده ۶۹ هزار نفر به خصوص بی جاه شدگان داخلی به خدمات صحی دسترسی پیدا خواهد کرد.

گفتنی است که به دلیل افت اقتصاد کشور مرگ و میر کودکان افزایش چشم گیری پیدا کرده است و مریضی های فراگیر نیز خانواده ها را با چالش مواجه کرده است.