حامد کرزی از بسته ماندن مکاتب دخترانه انتقاد کرد

حامد کرزی ریس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر از سیاست طالبان مبنی بر مسدود ماندن مکاتب دخترانه انتقاد کرده است

او گفته است این آن چیزی است که ما نمی خواهیم و ما می خواهیم مکاتب دخترانه در کشور باز شود و همه دختران کشور به مکتب هایشان برگردند.

کرزی افزوده است این ناممکن است که بدون حضور دختران افغانستان پیش برود و این چیزی است که مردم افغانستان اجازه نخواهد داد.

نزدیک به هشت ماه است که مکاتب کشور بر روی دختران بسته است و با واکنش های تند از سوی جهان نیز رو برو گردیده است .

گرچه طالبان بارها وعده داده است تا مکاتب به روی دختران بازگشایی شود ولی هنوز این کار را انجام نداده است.