حجاب اجباری شد،اولیای زنان بی حجاب توسط طالبان مجازات خواهد شد

وزرات امر به معروف و نهی ازمنکر،رعایت حجاب توسط زنان بالغ را”فرض ضروری” اعلام کرده و گفته است که “بهترین نوع حجاب پوشیدن برقه یا چادری است.

این وزارت امروز ۱۷ ثور،طرحی را به رسانه ها فرستاده است که در آن آمده است،حجاب باید از سوی زنان به طور کامل باید رعایت شود وچادری کامل ترین آن گفته شده اما حجاب سیاه نیز شرعی است مشروط به آن که تنک و چسپ نباشد.

گرچه اکثر دستورات وزارت امر به معروف فقط توصیه می باشد اما برای رعایت حجاب تنبیه در نظر گرفته شده است

براساس توصیه و دستور این وزارت زنان “بدحجاب” ابتدا توصیه و تنببه می شود در مرحله دوم،ولی زن بی حجاب احضار خواهد شد در مرحله سوم سه روز زندانی و در آخر به محاکم سپرده خواهد شد.

هم چنان این وزارت تصریح کرده است زنان کارمند دولت از کار اخراج خواهد گردید.

پس از بستن مکاتب دوره لیسه و متوسطه به روی دختران این محدودیت تازه علیه زنان است که از سوی حکومت طالبان وضع می گردد.