حزب موج تحول افغانستان: موانع بر سر راه گشایش مکاتب و دانشگاه ها بر روی زنان هم چنان پابرجاست

حزب موج تحول افغانستان خواستار برگشت زنان به کار و ایجاد فضای مناسب کاری در کشور گردید

این حزب امروز شنبه ۲۱ حوت،در یک کنفرانس خبری اعلام کرده است بدون حضور وشرکت زنان جامعه به ثبات و عدالت نمی رسد و دسترسی به حقوق مساوی با مردان در پرتو قانون اساسی می تواند ثبات را تامین کند.

حزب موج تحول افغانستان با خوانش قطعنامه ای در آخر گفته است موانع پیش روی زنان کشور در مکاتب و دانشگاها پاپرجاست و تغییری در وضعیت زنان ایجاد نکرده است.

این حزب در قطعنامه ای گفته است محاکمه صحرایی در کشور متوقف شود و رسانه ها باید در محو خشونت علیه زنان همکاری کند.

گفتنی است حزب موج تحول افغانستان توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین بدخشان در پارلمان تاسیس گردیده است