حساب های بانکی مقام های پیشین حکومتی که در افغانستان حضور دارند باز می شود

مولوی سلام حنفی به بانک مرکزی دستور داده است تا حساب های بانکی آنعده از مقام های پیشین حکومتی  که افغانستان را ترک نکرده است باز شود

حنفی دیروز ششم قوس فرمان که بر بانک مرکزی صادر کرده است آمده است آنعده مقامات پیشین که در خارج از کشور به سر می برند و مسوولیت شان را به گونه رسمی به امارت اسلامی تسلیم نکرده است حساب ها بانکی شان مسدود بماند  او گفته است  اما مقامات دولت پیشین که  درحال حاضر در افغانستان به سر می برند و با امارت اسلامی کار می کنند،باید پس از تایید سرپرست اداره،حساب شان باز و معاش شان پرداخت گردد

او افزوده است اما آنعده مقام های که در افغانستان حضور دارد ولی برای امارت اسلامی کار نمی کنند می توانند حساب های بانکی خویش را بازکنند

این درحالیست که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی سیستم های بانکی افغانستان دچار ورشکستی شده است و هشدار داده است اگر به بانک های افغانستان کمک صورت نگیرد به زودی اقتصاد افغانستان سقوط خواهد کرد