حمله بر کاروان منظور پشتون، رهبر تحفظ پشتون پاکستان

گزارش های از حمله بر منظور پشتون رهبر تحفظ پشتون پاکستان خبر می دهند.

بر اساس گزارش های این حمله امروز ۱۳ دلو در منطقه قلعه سیف الله ایالت بلوچستان صورت گرفته است که در نتیجه آن نوربچه،یکی از رهبران این جنبش زخمی گردیده است.

هنوز مشخص نیست در پی این حمله چه تعداد از همراهان منظور پشتون زخمی گردیده است و تا کنون گروهی مسولیت این حمله را بر دوش نگرفته است.