حکومت سرپرست طالبان از تصمیم امریکا مبنی بر اجازه دادن حواله های پول شخصی به افغانستان استقبال کرد .

حکومت سرپرست طالبان از تصمیم امریکا مبنی بر اجازه دادن حواله های پول شخصی به افغانستان استقبال کرد .

انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان امروز پس از تصمیم امریکا در صفحه توییتر اش نوشته است تصمیم وزارت مالیه طالبان برای اجازه دادن به خانواده های که می خواهند در أفغانستان پول بفرستند گام خوبی است.

او با استقبال از این تصمیم امریکا گفته است امیدواریم تمام افغان‌ها به حق شان در سراسر جهان دسترسی داشته باشد.

اجازه دادن به حواله های پول شخصی از امریکا در شرایط که اقتصاد افغانستان رو به ورشکسته شدن است کمک های زیادی به ثبتا خانواده های می کند.

هم اکنون ارزش پول افغانی در برابر دالر با سقوط جدی رو بروست که  سرای شهزاده کابل بزرگترین مارکیت داد و ستد پولی به دلیل افت پول افغانی بسته گردید.