خدمات کابل امبولانس به دلیل نبود تیل متوقف گردید

 

شماری از باشندگان شهر کابل می گوید خدمات کابل امبولانس از مدت به این طرف متوقف گردیده است این باشندگان می گوید بارها تلاش کرده است تا برای انتقال مریضان شان از این امبولانس ها کمک بخواهند ولی مسوولین کابل امبولانس گفته به خاطر نداشتن تیل این خدمات اکنون متوقف است.

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان که  بیشتر از سه ماه سپری می شود تا هنوز کارهای ادارات دولتی به صورت عادی برنگشته است و بعضی ادارات دولتی هم که فعال بود اکنون در حال متوقف شدن است .