خراسانی ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا شد

عبدالحمید خراسانی،آمر پیشین امنیت ولایت پنجشیر به حیث ولوسوال احمد آباد پکتیا گماشته شد.

به نقل از منابع عبدالحمید خراسانی خودش تایید کرده است که پس از این به عنوان ولسوال احمد آباد پکتیا به کار ادامه می دهد.

گفتنی است خراسانی پس از اختلافات از مقام آمریت پیشین امنیت پنجشیر برکنار شده بود و در این مدت هیچ کار رسمی در حکومت نداشت.