دانشجویان مکاتب دخترانه:ارتقای کاذب را نمی خواهیم

در حالیکه طالبان از ارتقای صنوف دختران به صنف بالاتر خبر می دهد اما شماری از دانشجویان دختران مکاتب این‌اارتقای صنوف را«ارتقای کاذب»می گویند
این دانشجویان در اعتراض به این تصمیم تازه طالبان می گویند« ما ارتقای کیفیت می خواهیم نه کمیت»
این دانشجویان می گویند نباید آموزش و پرورش را سیاسی بسازند دانشجویان مکاتب از سازمان ملل می خواهند تا به وضعیت کنونی أفغانستان رسیدگی کنند
این درحالیست که پس از احیای دوباره طالبان در قدرت مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته گردیده است و هنوز طالبان نتوانستند راهکاری تازه برای بازگشایی مکاتب دخترانه ارائه کنند.