درگیری بین دوخانواده در ولایت نورستان سه قربانی گرفت

منابع در ولایت نورستان می گوید در نتیجه درگیری‌میان‌دو خانواده در این ولایت سه تن‌کشته شده است.
به نقل از منابع این رویداد روز سه شنبه در روستای بروایگل ولوسوالی وانت ایگل نورستان رخ داده است که در نتیجه آن‌سه تن کشته شده است.
مقام های امارت اسلامی با تایید رویداد می گویند تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده است.