درگیری خودی بین نیروهای طالبان در ولایت بدخشان

منابع محلی در شهر فیض آباد ولایت بدخشان می گوید در گیری شدید بین نیروهای طالبان در این ولایت رخ داده است.
به گفته ای این منابع در گیری ها ساعت قبل در این ولایت در ناحیه اول شهر فیض آباد رخ داده است و هم اکنون جنگ شدید بین دو طرف جریان دارد.
به گفته این منابع در گیری میان نیروهای طالبان ولسوالی جرم ویفتل رخ داده است که عبدالرحمان قومندان لوای نیروهای طالبان در بدخشان زخمی گردیده و چندین فرد زیر امرش کشته شده است.