در بیست وچهار ساعت گذشته دو فرمانده طالبان توسط جبهه مقاومت کشته شده است

جبهه مقاومت ملی می گوید در بیست و چهار ساعت گذشته دوفرمانده طالبان را کشته است.
علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز شنبه، ۲۴ ثور، در توییتی گفته است که طی حملات نیروهای این جبهه در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر، ملا غفار از فرماندهان طالبان کشته شده است.

احمدی گفته است ملا ملنگ،از دیگر فرماندهان طالب در ولسوالی بگرام ولایت پروان در حمله چریک های جبهه مقاومت کشته شده است.
جنگ بین طالبان و جبهه مقاومت در ولایت های سمت شمال شدت گرفته است.

مقامات طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته است