در هشت ماه گذشت یک و نیم میلیون تذکره الکترونیکی توزیع گردیده است

اداره احصائیه و‌معلومات می گوید پس از تغییر سیاسی در کشور یک ونیم میلیون تذکره الکترونیکی توزیع گردیده است.
براساس خبرنامه ای که این اداره روز گذشته ۲۱ حمل به نشر رسانید آمده است، مجموع یک‌ونیم میلیون شناس‌نامۀ توزیع‌شده، ۸۱۱۸۵۸ مرد و ۶۸۸۱۴۲ زن را شامل می‌شود که تنها در چند ماه پسین پس از فعال‌سازی دوبارۀ مرکزها، شناس‌نامه‌های‌شان را دریافت کرده‌اند.
در خبرنامه آمده است ولایت های کابل،قندهار،هرات و خوست بیشترین دریافت کننده های تذکره الکترونیکی را داشه است.