در چهار ماه گذشته هفت هزار معتاد به موادمخدر ترک اعتیاد کردند

خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که در چهار ماه گذتشه حدود ۷ هزار معتاد به مواد مخدر صحت یاب گردیده است.

به نقل از خبرگزاری باختر این معتادان در شفاخانه های ویژه برای ترک اعتیاد بستری بودند که پس از چهار ماه مراقبت ۶۹۹۰ تن این معتادان صحت یاب گردیده است و ۲۴۴۲ تن دیگر هنوز زیر مراقبت های صحی است.

آمار دقیق معتادان در کشور هنوز مشخص نیست ولی به صورت تخمین جمعیت معتادان در کشور بالاتر از سیصد هزار گفته شده است.