دستور طالبان در غزنی به دختران‌ دانشجو:با چادری و صورت پوشیده دانشگاه بیایید

منابع محلی در ولایت غزنی می گوید طالبان به دانشجویان دختر در دانشگاه های غزنی دستور داده با چادری دانشگاه بیایند و با چادری در داخل صنف درس بخوانند.
منابع گفته است این دستور امروز چهار شنبه ۷ ثور توسط محتسبان امربه معروف به دانشگاه های خصوصی و دولتی صادر گردیده است.
منابع افزوده طالبان به آنان گفته است چون استادان دانشگاه ها برای دانشحویان محرم نیستند باید دانشجویان در داخل صنف باچادری درس بخوانند.
این درحالیست که طالبان پس از به قدرت رسیدن مکاتب دوره لیسه و متوسطه را به روی دختران مسدود کرده و دانشگاه های دخترانه و پسرانه را به روز های تاق و‌جفت تقسیم کردند.