دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل ایجاد شد

سازمان همکاری از ایجاد دفتر این سازمان برای افغانستان در کابل خبر می هد

این سازمان امروز یکشنبه ۱۵ حوت با نشر تویتی در صفحه ای رسمی اش نوشته است که محمد سعید العیاش،رئیس سازمان همکاری های اسلامی چهار شنبه گذشته دفتر اش را در کابل باز کرده است.

سازمان همکاری های اسلامی چند پیش از کمک یک میلیون دالری کشور نیجیریه به افغانستان خبر داده بود و این کمک را سخاوتمندانه و به موقع گفته بودند.