دولت نایجیریه یک میلیون دالر به صندوق امانت بشردوستانه برای افغانستان کمک کرد.

دولت نایجریه یک میلیون دالر به افغانستان کمک کرد و حسین ابراهیم طه،دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی با نشر بیانیه این کمک دولت نیجیریه به رهبری محمدو بوهاری را”سخاوتمندانه” توصیف کرد و از آن استقبال کرد.

به گفته ای سازمان همکاری های اسلامی این کمک کشور نیجیریه را به شدت مفید خوانده و گفته است می تواند در زمان که مردم افغانستان به آن نیاز دارد کمک زیادی کند.

سازمان همکاری های اسلامی گفته این سازمان به مردم افغانستان متعهد هستند و همیشه کنار مردم افغانستان خواهد ماند