دومین بسته کمک ۳۲ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی به سلسله کمک های بشردوستانه به افغانستان،از دریافت ۳۲ میلیون دالری کمک های نقدی به کشور خبر می دهد.

این بانک امروز  یکشنه،۵ دلو با نشر خبرنامه ای گفته است این کمک نقدی از طریق میدان هوایی کابل به بانک بین المللی افغانستان انتقال پیدا کرده است.

این دومین کمک دریافتی بشردوستانه در ماه دلو است که به افغانستان می رسد، به تاریخ ۳ دلو نیز سازمان ملل متحد ۳۲ میلیون دالر کمک بشر دوستانه به بانک مرکزی سپرده بود.

این در حالیست که هم اکنون  ده میلیون دالر پول افغانستان توسط امریکا مسدود گردیده است و تلاش ها جریان دارد تا هرچه زود تر این پول ها آزاد گردد.