دوهزار پناهجوی افغان مقیم اوکراین به پولند پناه بردند

تعدادی از شهروندان و دانشجویان افغانستان مقیم اوکراین، پس از حمله روسیه به اوکراین ، به پولند پناه بردند

مقامات سفارت افغانستان در پولند می گویند که بعد از حمله روسیه بالای اوکراین ، حدود دوهزار افغان از اوکراین به پولند پناه بردند .

این تعداد افغان ها که شامل شهروندان ، دانشجویان و افغان های که بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان به اوکراین پناه برده بودند می شوند ‌.

طاهر قادری ، سفیر افغانستان در ورشو ، در دیدار با مسوولان وزارت خارجه پولند ، از آنان بخاطر رسیدگی به مردم افغانستان قدردانی کرده است .

قادری در یک نامه سرگشاده به مردم پولند بخاطر کمک به مردم افغانستان سپاس گذاری کرد .

این در حالی است که دولت امارت اسلامی گفته بود از تمام امکانات استفاده خواهد کرد ؛ تا افغان های گیرمانده در اوکراین را در یک مکان امن انتقال دهند