دو انفجار در شهر کابل رخ داد

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در گفت‌وگو با سلا‌م‌وطندار با تأیید این انفجارها می‌گوید که انفجار نخست در نزدیکی دروازۀ شفاخانۀ سردار محمدداوود خان، از مربوطات حوزۀ دهم امنیتی شهر کابل در میان غیرنظامیان رخ داده است. به گفتۀ معاون سخنگوی امارت اسلامی، انفجار دومی هم در نزدیکی این شفاخانه روی داده است.

این انفجارها پس از چاشت امروز رخ داده‌اند. آقای کریمی می‌افزاید که بررسی‌های آنان در این زمینه جریان دارد تا معلوم شود که نوعیت انفجارها چه بوده است. به گفتۀ او، این انفجارها تلفات در پی دارد؛ اما رقم دقیق آن هنوز روشن نشده است.

گفته می‌شود پس از وقوع این انفجارها، صدای شلیک‌های پی‌هم هم در این شفاخانه شنیده شده است. هنوز جزئیات بیش‌تر دربارۀ نوعیت این انفجارها در دست‌رس نیست.

مسئولیت این انفجارها را تاکنون فرد یا گروهی برعهده نگرفته است.