دیده بان حقوق بشر گفته است آزادی پول های منجمد شده افغانستان در برابر آزادی زنان امکان پذیر است

دیده بان حقوق بشر گفته است اگر طالبان خواهان آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان است باید آزادی های زنان را احترام و به زنان شاغل اجازه دهد دوباره به کارهایشان برگردند.

هدر بار معاون امور زنان دیده بان حقوق بشر گفته است طالبان اگر خواهان آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان است باید به حقوق بشر احترام شود و زنان افغانستان آزادی های سلب شده ای شان دوباره احیا گردد.

هدر بار تاکید کرده است تنها در این صورت پول های افغانستان آزاد خواهد گردید که زنان شاغل دوباره سر کار حاضر شوند و مکاتب دخترانه بدون قید و شرط باز گردد.

این درحالیست  آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است باید پول های افغانستان از سوی امریکا بدون قید و شرط آزاد گردد تا جلو فروپاشی اقتصاد افغانستان گرفته شود موضوع که از سوی مقامات امارت اسلامی نیز استقبال گردید.