رد درخواست ده ها پناهجوی افغان در بلژیک

اداره مهاجرت بلجیم به درخواست پناهندگی ده ها پناهجوی افغان پاسخ منفی داده است

دیرک ون دن بولک ، کمیسار عمومی بلژیک در امو پناهندگی به شبکه خبری وی آر تی گفته است که تحلیل این کشور از وضعیت ۶ ماه افعانستان نشان می دهد که طالبان تنها به گروه های خاص تهدید است نه عام مردم .

این امر باعث پاسخ منفی به درخواست پناهندگی پناهجویان افغان شده است .

کمیساریای عمومی پناهندگان بلجیم در ماه مارچ ۲۰۲۲ از مجموع ۲۲۴۰ دوسیه پناهندگی ، ۱۵۰۰ دوسیه را رد کرده است که یک سوم آن مربوط به پناهندگان افغان است .

اکنون این پناهجویان درخطر اخراج از بلجیم قرار دارند .

سامی مهدی ، وزیر مهاجرت بلجیم می گوید که آنها وضعیت افعانستان را از نزدیک زیر نظر دارند و پناهجویان که درخواست شان رد شده است به کشور که خطرناک تشخیص شده است بازپس فرستاده نخواهد شد .