رفت و‌آمد‌‌ افراد مسلح با لباس‌شخصی‌در‌قندهار‌ممنوع شد

مقامات‌ در‌ولایت قندهار‌فیصله‌ کردند تا پس از این‌هیچ‌ فردی مسلح حق ندارد با لباس‌شخصی‌ در سطح‌شهر‌گشت و گذار نمایند.
این ممنوعیت در یک دستور محمدیوسف وفا، والی طالبان برای قندهار و فیصله‌ی مشترک ارگان‌های امنیتی این ولایت وضع شده است.
براساس این‌دستور‌هیچ‌ کسی اجازه‌ نخواهد داشت‌ تا در‌این ولایت و‌یا ولسوالی ها با‌ لباس شخصی سلاح حمل کنند.