روز خونین غرب کابل،تنها در انفجار نخست در مکتب عبدالرحیم شهید ۲۰تا ۲۵ دانشجو کشته شده است

منابع محلی در غرب کابل می گوید در حمله نخست انتحاری در مکتب عبدالرحیم شهید دست کم ۲۰ تا ۲۵ تن کشته شده است.
به گفته ای این منابع حمله اول انتحاری صبح امروز حین رخصتی دانشجویان مکتب صورت‌گرفت
یکتن از استادان مکتب‌عبدالرحیم شهید گفته است که تنها در انفجار اول ۲۰ تا ۲۵ تن دانشجو مکتب‌کشته شده است.
به گفته ای این استاد حمله دوم زمانی به وقوع پیوست که استادان تلاش می‌کردند تا دانشجویان‌را‌ متفرق کنند.
هنوز از آمار دقیق کشته شده های این رویداد اطلاعی در دسترس نیست.