روسیه: تعامل با طالبان به منافع ملی روسیه مرتبط است

ماریازاخاروا،سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید تعامل با طالبان به منافع ملی روسیه مرتبط است.

وی در گفتگو با خبرگزاری تاس درباره حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه در روسیه نیز گفت: حذف احتمالی نام طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه در روسیه به دلیل نیازی که به تماس با آنها احساس می‌شود در دست بررسی قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که ادامه تعاملات و تماس‌ها با حکومت طالبان که کنترل افغانستان را در اختیار دارد برای منافع ملی روسیه مهم است.