روند توزیع پاسپورت ها در کابل دوباره شروع می گردد

سخنگوی وزارت داخله طالبان می گوید روند توزیع پاسپورت در کابل تا چند روز دیگر آغاز می شود
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان امروز دوشنبه اول قوس گفته است به زودی توزیع پاسپورت ها در مرکز شروع خواهد شد اما در مورد زمان دقیق آن چیزی نگفته است.
روند توزیع‌ پاسپورت در کابل هفته قبل به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف گردیده بود
پس از توزیع دوباره پاسپورت ها مردم به دلیل فقر برای گرفتن پاسپورت به این ریاست هجوم آورده بودند و برای اخذ پاسپورت شب ها در صف طولانی منتظر می ماندند اما مشکلات تخنیکی باعث عقب افتادن توزیع پاسپورت برای متقاضیان گردیده بود