ریاست احزاب سیاسی وزارت عدلیه لغو شد

وزارت عدلیه از انحلال‌ریاست‌ امور احزاب در این وزارت خبر داد
وزارت عدلیه ریاست امور احزاب این وزارت را به دلیل عدم فعالیت سیاسی أحزاب منحل کرده است.
در مکتوب رسمی این وزارت آمده است که “ریاست احزاب سیاسی و آمریت جندر فعلاً اجرا ندارند و به ابقا آنها ضرورت نمی‌باشد.”
این در حالیست که در دوران جمهوریت ۷۲ حزب سیاسی جواز فعالیت را از این وزارت دریافت کرده بود.