ریاست تربیت بدنی: زنان ورزشکار افغان که در بازیهای المپیک فرانسه راه یافته اند از افغانستان نمایندگی نمی کنند

اتل‌ مشوانی؛سخنگوی تربیت بدنی می گوید سه زن ورزشکار‌افغان که در بازی های المپیک فرانسه راه یافته است را‌به رسمیت نمی شناسیم.

مشوانی در گفت و گو با یک‌خبرگزاری فرانسه گفته است که این سه ورزشکار از افغانستان نمایندگی نمی کنند.

کمیته‌ی بین‌المللی المپیک یک تیم شش نفری متشکل از سه ورزش‌کار زن و سه مرد را با مشورت کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان در تبعید دعوت کرده است.

اتل مشوانی گفت: «درحال حاضر ورزش دختران در افغانستان متوقف شده است. وقتی ورزش نمی‌کنند، چگونه می‌توانند در تیم ملی باشند؟»