ریاست پاسپورت: روزانه ده هزار پاسپورت برای شهروندان توزیع خواهد شد

ریاست عمومی پاسپورت طالبان می گوید ظرفیت توزیع پاسپورت به ده هزار جلد در روز می رسد
انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان با انتشار این خبر پر صفحه توییتر اش نوشته است مشکلات فنی ریاست پاسپورت در کابل هنوز بر طرف نگردیده است ولی تلاش ها جریان‌ دارد تا روند توزیع دوباره پاسپورت در شهر کابل از‌ سر گرفته شود
ریاست عمومی پاسپورت در کابل گفته است‌ با بر طرف شدن مشکلات این ریاست روزانه به ده هزار شهروند پاسپورت داده خواهد شد.
ریاست پاسپورت قبلا در روز ۳۵۰۰ جلد برای مردم توزیع می کردند.