ریس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان می گوید جلو اذیت و مردم آزاری گرفته می شود

 

لطیف الله حکیمی ،ریس کمیسیون تصفیه طالبان می گوید به زودی جلو آزار و اذیت مردم از سوی افراد نا مطلوب طالبان گرفته خواهد شد

او امروز این خبر را در سفر که به ولایت هرات داشته است بیان کرده است به گفته حکیمی تاکنون کمیسون تصفیه طالبان ۶۶۵ نفر را به اتهام سرقت،قتل ،سو استفاده از نام طالبان توانستند شناسایی و بازداشت کنند.

این مقام طالبان گفته است افراد که به اتهام جرایم از صف طالبان بیرون می شود به زودی پرونده ای آنان به دادگاه معرفی می شوند او گفته است پس از شناسایی فرد متهم به اذیت و آزار از سوی طالبان شکایات مردم نیز شنیده می شود و برای راه حل آنان به مقامات بلند گزارش داده می شود

کمیسیون تصفیه طالبان به هدف جدا کردن افراد نا اهل از بین طالبان ایجاد شده است که با  استفاده از نام طالبان  کرده  دست به غارت اموال مردم و آزار و اذیت شهروندان می زنند