رییس جمهور هند از وضعیت فعلی افغانستان ابراز نگرانی کرد

ریس جمهور هند در سفر به ترکمنستان از وضعیت فعلی افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
رئیس جمهور هند به شکست تشکیل دولت همه شمول، حقوق بشر و ادامه فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان اشاره کرد که اخیرا نگرانی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا را برانگیخته است.
هند از متحدین نزدیک حکومت پیشین بود و پس از تغیرات سیاسی در‌کشور‌اکنون‌این کشور‌در حاشیه قرار گرفته است.