رییس ستاد ارتش پاکستان از هرگونه هرج و مرج پس از انتخابات هشدار داد

جنرال عاصم منیر،رییس ستاد ارتش پاکستان از هرگونه هرج و مرج سیاسی پس از انتخابات آن کشور هشدار داده است.

او انتخابات روز پنج شنبه، پاکستان را موفقیت آمیز خوانده است و گفته هرج و مرج پس از انتخابات برای کشور مثل پاکستان مناب نیست.

این درحالیست که در انتخابات روز پنج شنبه، پاکستان برگزار گردیده بود حدود ۱۲۸ میلیون شهروند واجد شرایط به پای صندوق های رای رفتند .

این درحالیست که احزاب مختلف در این انتخابات ادعای پیروزی کرده است و گفته می شود نامزدان مستقل عمران خان تا هنوز توانسته است حدود ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آورد.