زخمی شدن‌یک‌ پزشک در کابل توسط نیروهای امنیتی طالبان

منابع در شهر کابل می‌ گویند یک پزشک پس‌از آنکه به ایست‌بازرسی‌طالبان‌توجه نکرده است هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شده است.
به گفته شاهدان عینی این پزشک«ولی محمد ولی» نام داشته و‌ رویداد در چهار راه «پشتونستان»رخ داده است.
با این حال، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیۀ کابل، می‌گوید که حوالی ساعت ۷ صبح امروز رانندۀ یک موتر در یکی از ایست‌های بازرسی در نزدیکی چهارراهی «پشتونستان» به نیروهای امنیتی ایست بازرسی توجه نکرده و موترش را توقف نداده است و نیروهای امنیتی دو گلوله به سوی این موتر شلیک کرده‌اند.
تا هنوز چندین تن پس‌از توجه نکردن به ایست‌های‌بازرسی از سوی طالبان کشته و یا زخمی شده است.